Giới thiệu về Tạp chí

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Hùng Vương (ISSN 1859-3968) được cấp phép hoạt động báo chí in số 406/GP-BTTTT do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 18/8/2015 trên cơ sở nâng cấp ấn phẩm Thông tin Khoa học và Công nghệ được xuất bản từ năm 2005. Tạp chí đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học, các bài tổng quan, thông báo khoa học thuộc các lĩnh vực Khoa học Giáo dục, Khoa học tự nhiên, Khoa học nông lâm ngư, Khoa học xã hội… của các nhà khoa học trong và ngoài nước. Tạp chí xuất bản mỗi quý một số, bằng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Tất cả các bài viết gửi đến Tạp chí đều phải trải qua quá trình biên tập và phản biện kín hai chiều của các chuyên gia và Ban biên tập. Các bài báo được xuất bản đều có thể truy cập miễn phí tại website của Tạp chí với chỉ số DOI (Digital Object Identifier) định danh do Crossref cung cấp.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Hùng Vương được Hội đồng Giáo sư Nhà nước tính điểm cho ngành Kinh tế (0,5 điểm); ngành Giáo dục học (0,25 điểm) và ngành Toán học (0,5 điểm); ngành Sinh học (0,25 điểm).

Thông báo

Số hiện tại

T. 34 S. 1 (2024): Tạp chí Khoa học & Công nghệ
					Xem T. 34 S. 1 (2024): Tạp chí Khoa học & Công nghệ
Đã Xuất bản: 29-03-2024

Các bài báo

Xem Tất cả Các số