CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HÀNH VI CHIA SẺ TRI THỨC ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN: NGHIÊN CỨU TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN

Các tác giả

  • Nguyễn Quốc Phóng Khoa Kinh tế, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

DOI:

https://doi.org/10.59775/1859-3968.148

Từ khóa:

Tri thức, chia sẻ tri thức, giảng viên

Tóm tắt

Chia sẻ tri thức không còn là một khái niệm xa lạ nhưng làm thế nào để nâng cao hiệu quả của hoạt động chia sẻ tri thức và việc nghiên cứu đưa ra mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến chia sẻ tri thức là yêu cầu cấp thiết, đặc biệt là với các cơ sở giáo dục đại học, nơi tri thức được coi như một tài sản vô hình. Chia sẻ tri thức có vai trò quan trọng trong việc nâng cao lợi thế cạnh tranh của tổ chức nói chung và các cơ sở giáo dục đại học nói riêng. Tuy nhiên, hiện có nhiều cơ sở giáo dục đại học chưa chú trọng tới việc chia sẻ tri thức và hoạt động cũng này chưa mang lại hiệu quả như mong muốn. Để nâng cao hiệu quả của việc chia sẻ tri thức đối với giảng viên trong thời gian tới, bài viết đã đề xuất, đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố, đồng thời đưa ra hàm ý chính sách để nâng cao hơn nữa hiệu quả của hoạt động này.

Tài liệu tham khảo

Tan C.N.L. & Ramayah T. (2014). The role of motivators in improving knowledge sharing among academics. Information Research: An International Electronic Journal. 19(1), 606.

Ipe M. (2003). Knowledge sharing in organizations: a conceptual framework, Human Resource Development Review. 2(4), 337‐396.

King W.R. (2009). Knowledge management and organizational learning. Springer New York, 3-13.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (2022-2023). Số liệu nội bộ.

Tải xuống

Đã Xuất bản

29-03-2024

Cách trích dẫn

Nguyễn Quốc Phóng. (2024). CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HÀNH VI CHIA SẺ TRI THỨC ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN: NGHIÊN CỨU TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Trường Đại học Hùng Vương, 34(1), 23–30. https://doi.org/10.59775/1859-3968.148