Chính sách phản biện

             Tạp chí thực hiện chính sách phản biện kín hai chiều. Tác giả và người phản biện sẽ được ẩn danh; mọi thông tin trao đổi sẽ phải thông qua Tạp chí. Các bài viết gửi đến Tạp chí đều sẽ được sơ duyệt trước khi gửi đi phản biện chính thức. Việc đánh giá bài viết và gửi lại kết quả phản biện đều được thực hiện một cách bảo mật thông qua hệ thống bình duyệt trực tuyến Tạp chí. Tạp chí lựa chọn người phản biện có chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của bài viết.
            Trách nhiệm của người phản biện:
             - Người phản biện có trách nhiệm phản hồi thông tin theo đúng thời hạn quy định bởi Tạp chí trong các trường hợp sau đây:
             + Chấp nhận hay từ chối lời mời phản biện.
             + Bài viết không bảo đảm các chính sách mà Tạp chí đã công bố.
             + Bài viết không phù hợp với chuyên môn và hướng nghiên cứu của người phản biện.
             - Người phản biện có trách nhiệm nhận xét, thẩm định nội dung khoa học và hình thức của bài viết một cách khách quan, trung thực, trên tinh thần tự nguyện, tự do học thuật, bảo mật thông tin và đảm bảo thời gian được yêu cầu. Các ý kiến nhận xét cần phải rõ ràng, minh bạch, thể hiện rõ quan điểm của người phản biện. Việc phê bình cá nhân đối với tác giả và bài viết là không phù hợp và không được khuyến khích; việc bình duyệt sơ sài trong một thời gian ngắn là điều không được khuyến khích.
             - Người phản biện nên cảnh giác với các vấn đề đạo đức tiềm ẩn trong bản thảo và nên thông báo cho Biên tập viên những vấn đề này, bao gồm bất kì sự tương đồng hoặc trùng lặp đáng kể nào giữa bản thảo đang được xem xét và bất kì ấn phẩm đã phát hành nào khác mà người đánh giá đã biết trước.
             - Ngoài ra, bất kể khi bài viết đã qua khâu sơ duyệt, đang trong quá trình phản biện, biên tập, duyệt đăng, hay duyệt xuất bản, nếu người phản biện phát hiện hoặc có sự nghi ngờ về việc có khả năng vi phạm chính sách phản biện kín hai chiều của Tạp chí, nghi ngờ về vấn đề xung đột lợi ích, xung đột về vai trò đóng góp của tác giả, vi phạm về tiêu chuẩn đạo đức và sở hữu trí tuệ (bao gồm cả các vấn đề tương đồng/trùng lắp của các bản thảo), xung đột về chính sách khác của Tạp chí, cần phải thông báo đến Tạp chí và kèm theo các minh chứng vi phạm để có hướng giải quyết phù hợp.