Tôn chỉ, mục đích và phạm vi

Tạp chí Khoa học và Công nghệ hoạt động theo Luật Báo chí của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Giấy phép xuất bản số 406/GP-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin Truyền thông, có nhiệm vụ:
- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học; Phản ánh các hoạt động giáo dục, đào tạo của Trường Đại học Hùng Vương.
- Công bố và giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực đào tạo của Nhà trường; thông tin các kết quả nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước phục vụ công tác nghiên cứu, đào tạo của Nhà trường.