Chính sách gửi bài

- Tác giả có quyền tác giả theo Luật Sở hữu Trí tuệ của Việt Nam và quy định của các tổ chức quốc tế khác về quyền tác giả. Nếu tác giả xuất bản bài báo đã được Tạp chí phản biện, biên tập, xuất bản dưới một ấn phẩm khác thì phải được sự cho phép của Tạp chí.
- Bài viết gửi xuất bản ở Tạp chí phải tuân thủ các quy định về trích dẫn, tài liệu tham khảo, nguồn dữ liệu, tuân thủ quy định các điều kiện về tính tương đồng, trùng lắp theo quy định mà Tạp chí đã công bố. Tác giả tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung bài viết, bản quyền sử dụng tài liệu, dữ liệu, hình ảnh được sử dụng trong bài viết. Các thông tin cá nhân của người được trao đổi, thảo luận nếu được đưa vào bài viết phải có sự chấp thuận của người được trao đổi, thảo luận.