VẬN DỤNG GIÁO DỤC STEM VÀO DẠY HỌC CHỦ ĐỀ THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

Các tác giả

  • Đinh Quang Báo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Trần Thị Mai Lan Trường Đại học Hùng Vương
  • Lưu Thùy Dương Trường Tiểu học Liên Bảo, Vĩnh Phúc

Từ khóa:

Giáo dục STEM, chủ đề thực vật và động vật, khoa học lớp 5

Tóm tắt

STEM được đưa vào chương trình giảng dạy ở trường tiểu học giúp các em vừa học vừa giải trí qua việc tích hợp lý thuyết với thực hành sáng tạo liên quan tới bài học. Khi vận dụng giáo dục STEM vào dạy học các môn học cho học sinh tiểu học, các em sẽ được học bằng các công cụ trực quan và được trang bị những kiến thức thực tế để có thể áp dụng ngay làm ra sản phẩm. Cách học này trở nên hấp dẫn trẻ khi được trải nghiệm, khiến cho các giờ học trở nên thú vị và thu hút hơn. Đặc biệt, nội dung kiến thức của chủ đề Thực vật và động vật nói riêng và môn tự nhiên và xã hội, môn khoa học ở trường tiểu học có nhiều thuận lợi để tổ chức dạy học theo chủ đề STEM nhằm phát triển năng lực người học. Trong bài báo này, chúng tôi đề cập đến vận dụng giáo dục STEM vào dạy học chủ đề Thực vật và động vật trong môn Khoa học lớp 5 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Tài liệu tham khảo

. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018), Chương trình giáo dục phổ thông môn Tự nhiên và xã hội (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018), Chương trình giáo dục phổ thông môn Khoa học (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

. Nguyễn Thị Nga (chủ biên) (2020), Tăng Minh Dũng và nnk, Hướng dẫn dạy học theo định hướng giáo dục STEM ở bậc tiểu học, NXB ĐHSP TP Hồ Chí Minh.

. Bộ GD-ĐT (2020). Công văn số 3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2020 về triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học.

Tải xuống

Đã Xuất bản

30-06-2022

Cách trích dẫn

Đinh Quang Báo, Trần Thị Mai Lan, & Lưu Thùy Dương. (2022). VẬN DỤNG GIÁO DỤC STEM VÀO DẠY HỌC CHỦ ĐỀ THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Trường Đại học Hùng Vương, 27(2), 52–59. Truy vấn từ https://www.jst.hvu.edu.vn/index.php/HVUJST/article/view/48