THIẾT KẾ CHỦ ĐỀ STEM TRONG DẠY HỌC MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP 2 (CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018)

Các tác giả

  • Trần Thị Mai Lan Trường Đại học Hùng Vương
  • Nguyễn Phúc Chỉnh Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên
  • Trần Thanh Hiền Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (Phú Thọ)

DOI:

https://doi.org/10.59775/1859-3968.107

Từ khóa:

Giáo dục Stem, chủ đề STEM, Tự nhiên và Xã hội lớp 2

Tóm tắt

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng theo hướng tích hợp giai đoạn giáo dục cơ bản, do đó ở cấp tiểu học có nhiều thuận lợi để tiếp cận liên môn trong dạy học các lĩnh vực STEM ở các môn học, tạo cơ hội để học sinh tích hợp kiến thức, kĩ năng ở các môn học đặc thù cho giáo dục STEM như môn Tự nhiên và Xã hội (lớp 1 đến lớp 3) hay môn Khoa học (lớp 4, lớp 5) với các môn Toán, Mĩ thuật, Tin học, Công nghệ; từ đó vận dụng kiến thức, kĩ năng có được này để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong từng chủ đề giáo dục STEM. Nhờ vậy, học sinh có cơ hội trải nghiệm, khám phá thực tế cuộc sống, có những hiểu biết ban đầu về một số nghề nghiệp quen thuộc liên quan đến lĩnh vực STEM. Trong bài báo này, chúng tôi đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu lý thuyết và phương pháp thực nghiệm sư phạm để thiết kế chủ đề STEM trong dạy học môn Tự nhiên và xã hội lớp 2 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, tiến hành dạy thực nghiệm sư phạm tại 2 trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng và Bạch Hạc. Kết quả bước đầu cho thấy học sinh được học theo chủ đề STEM mà giáo viên thiết kế đã thực hiện được các kỹ năng thành phần biểu hiện phát triển các phẩm chất, các năng lực chung và năng lực đặc thù của học sinh tiểu học.

Tài liệu tham khảo

. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2022). Công văn số 4704/BGDĐT-GDTH ngày 22/9/2022 về việc triển khai thí điểm giáo dục STEM cấp Tiểu học.

. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Tự nhiên và xã hội (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

. Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Thấn (chủ biên) và nnk (2021). Sách giáo khoa Tự nhiên và xã hội 2. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

. Nguyễn Thị Nga (chủ biên), Tăng Minh Dũng và nnk (2020). Hướng dẫn dạy học theo định hướng giáo dục STEM ở bậc tiểu học. Nhà xuất bản Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

Đã Xuất bản

30-06-2023

Cách trích dẫn

Trần Thị Mai Lan, Nguyễn Phúc Chỉnh, & Trần Thanh Hiền. (2023). THIẾT KẾ CHỦ ĐỀ STEM TRONG DẠY HỌC MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP 2 (CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018). Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Trường Đại học Hùng Vương, 31(2), 46–55. https://doi.org/10.59775/1859-3968.107