CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH KHỞI NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

Các tác giả

  • Trần Quốc Hoàn Trường Đại học Hùng Vương
  • Lê Thị Thanh Thủy Trường Đại học Hùng Vương
  • Nguyễn Tài Năng Trường Đại học Hùng Vương
  • Vũ Huyền Trang Trường Đại học Hùng Vương

DOI:

https://doi.org/10.59775/1859-3968.138

Từ khóa:

Sinh viên, Trường Đại học Hùng Vương, Ý định khởi nghiệp

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên Trường Đại học Hùng Vương. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ khảo sát online 1.255 sinh viên, sử dụng mô hình EFA cho thấy tính cách và thái độ, năng lực bản thân, giáo dục khởi nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp của nhà trường là những yếu tố có tác động thuận chiều đến ý định khởi nghiệp của sinh viên nhà trường. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng đưa ra các giải pháp phát triển ý định khởi nghiệp của sinh viên Trường Đại học Hùng Vương.

Tài liệu tham khảo

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179-211.

Thủ tướng Chính phủ (2017). Quyết định số 1665/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê duyệt “Đề án Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”. ban hành ngày 30 tháng 10 năm 2017.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (2022). Thông tư số 07/2022/TT-BGDĐT quy định về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục. Ban hành ngày 23 tháng 05 năm 2022.

Shane, S., & Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of management review, 25(1), 217-226.

Wilbard, F. (2009). Entrepreneurship proclivity: An exploratory study on students’ entrepreneurship intention. Master. University of Agder.

Kolvereid, L., & Moen, Ø. (1997). Entrepreneurship among business graduates: does a major in entrepreneurship make a difference?. Journal of European industrial training, 21(4), 154-160.

Smith, K. (2011). Embedding Enterprise Education into the Curriculum, University of Huddersfield.

Giao Thị Hoàng Yến (2022). Ảnh hưởng của giáo dục khởi nghiệp đến ý định khởi nghiệp theo hướng bền vững của sinh viên Việt Nam. Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Hair, J.F., Anderson, R.E., Tatham, R.L. & Black, W.C. (1998). Multivariate Data Analysis. 5th Edition, NJ: Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.

Franke, N., & Lüthje, C. (2004). Entrepreneurial intentions of business students—A benchmarking study. International journal of innovation and technology management, 1(03), 269-288.

Lê Kim Liên (2018). Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên khối ngành kinh tế tại thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Phát triển nhân lực. 1(60), 12-24.

Lưu Tiến Thuận, Bùi Thị Trúc Đào (2018). Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự doanh nghiệp xã hội của sinh viên Đại học cần Thơ. Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật, Số đặc biệt, 55 -63.

Võ Văn Hiền, Lê Hoàng Vân Trang (2020). Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên Trường Đại học Tiền Giang, Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. 16(2), 170-192

Nguyễn Văn Định, Lê Thị Mai Hương, Cao Thị Sen (2021). Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên Trường đại học Nam Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 17(2), 165-181.

Võ Thành Khởi (2018). Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự doanh nghiệp của sinh viên tại trường cao đẳng Ben Tre. Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật, Số đặc biệt, 41-49.

Đoàn Thị Thu Trang (2018). Đánh giá những yếu tố ảnh hưởng tới ý định khởi nghiệp của sinh viên Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp sinh viên khối ngành kỹ thuật. Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Drennan, J., Kennedy, J., & Renfrow, P. (2005). Impact of childhood experiences on the development of entrepreneurial intentions. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 6(4), 231-238.

Tải xuống

Đã Xuất bản

30-09-2023

Cách trích dẫn

Trần Quốc Hoàn, Lê Thị Thanh Thủy, Nguyễn Tài Năng, & Vũ Huyền Trang. (2023). CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH KHỞI NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Trường Đại học Hùng Vương, 32(3), 14–27. https://doi.org/10.59775/1859-3968.138