Thông tin cho Tác giả

Bạn quan tâm đến việc gửi bài đến tạp chí này? Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo các chính sách gửi bài; đạo đức xuất bản; thể lệ viết bài;hướng dẫn dành cho tác giả để hiểu hơn về Tạp chí. Tác giả cần phải register với tạp chí trước khi gửi hoặc, nếu đã đăng ký, có thể chỉ cần log in và bắt đầu quy trình năm bước.

Thể lệ viết và gửi bài    Hướng dẫn dành cho tác giả   Hướng dẫn dành cho phản biện