Thể lệ viết và gửi bài

  1. Bài nhận đăng là các công trình NCKH, các bài tổng quan, thông báo khoa học thuộc các lĩnh vực Khoa học Giáo dục, KHTN, KHXH, KHCN của các nhà khoa học trong và ngoài nước. Bài viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, chưa từng được công bố trên tạp chí khoa học khác.
  2. Bài viết được soạn thảo trên Word hoặc LateX; định dạng kiểu chữ Times New Roman; cỡ chữ 12; cách dòng 1,2 (Multiple at 1,2); giấy A4; lề trái: 3cm; lề trên, dưới, và phải: 2cm. Bài viết có độ dài không quá 12 trang bao gồm cả tài liệu tham khảo.
  3. Bài viết gồm: Tên bài (bằng tiếng Việt và tiếng Anh, chữ in hoa); họ và tên tác giả, tên đơn vị, địa chỉ email; Tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh (có độ dài không quá 250 từ); Từ khóa (3 - 6 từ); Nội dung bài viết gồm: 1. Đặt vấn đề, 2. Phương pháp nghiên cứu, 3. Kết quả nghiên cứu và Thảo luận, 4. Kết luận, và Tài liệu tham khảo.
  4. Tài liệu được liệt kê trong danh mục Tài liệu tham khảo phải có trong trích dẫn bài viết và ngược lại. Nguồn tài liệu trích dẫn để ở dạng số và đặt trong ngoặc vuông. Danh mục tài liệu tham khảo được xếp theo thứ tự xuất hiện trong bài báo.

Ví dụ về trình bày Danh mục Tài liệu tham khảo như sau:

  1. Bài viết gửi tạp chí gồm 01 bản điện tử (dạng word hoặc latex) gửi trên hệ thống của Tạp chí tại địa chỉ: jst.hvu.edu.vn. Cuối bài viết cần ghi rõ thông tin của tác giả hoặc nhóm tác giả: học hàm, học vị, chức danh khoa học, đơn vị công tác, lĩnh vực nghiên cứu, điện thoại, email để liên lạc. Tòa soạn không trả lại bản thảo đã nhận.
  2. Tất cả các bài gửi đăng tạp chí đều được phản biện nhận xét, đánh giá. Ban biên tập thông tin cho tác giả kết quả phản biện, thẩm định và yêu cầu thực hiện chỉnh sửa đối với bài báo. Bài viết đạt yêu cầu sẽ được đăng trong số tạp chí gần nhất.   
  3.  Download Template tại đây