Hội đồng biên tập

Stt

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức danh trong Hội đồng biên tập

1

TS. Hoàng Công Kiên

Trường Đại học Hùng Vương

Chủ tịch Hội đồng

2

GS.TS. Nguyễn Thị Kim Lan

Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

Ủy viên

3

GS.TS. Nguyễn Quang Tuyên

Công ty CP thuốc thú y Đức Hạnh Marphavet

Ủy viên

4

GS.TS. Bùi Văn Nghị

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Ủy viên

5

GS.TSKH. Vũ Quang Mạnh

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Ủy viên

6

GS.TS. Đỗ Kim Chung

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Ủy viên

7

GS.TS. Trần Thị Vân Hoa

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Ủy viên

8

PGS.TS. Ngô Doãn Vịnh

Trường Đại học Hùng Vương

Ủy viên

9

PGS.TS. Cao Văn

Trường Đại học Hùng Vương

Ủy viên

10

PGS.TS. Phùng Quốc Việt

Trường Đại học Hùng Vương

Ủy viên

11

PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn

Viện KHKTNLN miền núi phía Bắc

Ủy viên

12

PGS.TS. Vũ Quốc Chung

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Ủy viên

13

PGS.TS. Cao Phi Bằng

Trường Đại học Hùng Vương

Ủy viên

14

PGS.TS. Phan Thị Tình

Trường Đại học Hùng Vương

Ủy viên

15

TS. Đỗ Tùng

Trường Đại học Hùng Vương

Ủy viên

16

TS. Nguyễn Tài Năng

Trường Đại học Hùng Vương

Ủy viên

17

TS. Ngô Thế Long

Trường Đại học Hùng Vương

Ủy viên

18

TS. Trần Đình Chiến

Trường Đại học Hùng Vương

Ủy viên

19

TS. Phạm Thái Thủy

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ

Ủy viên

20

TS. Lê Thanh Oai

Nguyên Tổng biên tập Tạp chí Giáo dục

Ủy viên