ĐỜI SỐNG SINH HOẠT VÀ PHONG TỤC TẬP QUÁN CỦA NGƯỜI THÁI QUA SỬ THI ẲM ỆT

Các tác giả

  • Lê Thị Hiền Khoa Khoa học xã hội, Trường Đại học Hồng Đức

DOI:

https://doi.org/10.59775/1859-3968.158

Từ khóa:

Sử thi Ẳm ệt, phong tục tập quán, người Thái, đời sống sinh hoạt

Tóm tắt

Trong nền văn học Thái, sử thi Ẳm ệt là một tác phẩm văn học tiêu biểu. Tác phẩm phản ánh khá cụ thể và sinh động bức tranh văn hóa xã hội của người Thái xưa trong quá trình hình thành và phát triển. Bài viết nghiên cứu về đời sống sinh hoạt và phong tục tập quán của người Thái qua sử thi Ẳm ệt, từ đó khẳng định được vị trí, giá trị văn học dân gian dân tộc Thái trong bức tranh của văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Tài liệu tham khảo

Mai Thị Hồng Hải (2011). Vấn đề phân vùng văn học dân gian ở Thanh Hóa. Tạp chí Dân tộc học. 2(4), 27-35.

Khà Văn Tiến (1972). Ẳm ệt luông. Nhà xuất bản Thanh Hoá, Thanh Hóa.

Đinh Xuân (2010). Góp phần tìm hiểu sắc thái văn hóa dân tộc Thái, Mường Thanh Hóa. Nhà xuất bản Thanh Hoá, Thanh Hóa.

Trần Sinh (2012). Một góc nhìn về văn học dân gian Thanh Hóa. Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật. 322 (tháng 4), 75-77.

Tải xuống

Đã Xuất bản

29-03-2024

Cách trích dẫn

Lê Thị Hiền. (2024). ĐỜI SỐNG SINH HOẠT VÀ PHONG TỤC TẬP QUÁN CỦA NGƯỜI THÁI QUA SỬ THI ẲM ỆT. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Trường Đại học Hùng Vương, 34(1), 38–46. https://doi.org/10.59775/1859-3968.158