NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ LIPOSOMES CHỨA CURCUMIN ĐƯỢC BỌC CÁC SỢI NANO CELLULOSE VI KHUẨN DÙNG LÀM HỆ DẪN THUỐC ĐƯỜNG UỐNG

Các tác giả

  • Cao Bá Cường Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
  • Bùi Huy Tùng Trường THPT Lê Xoay, Vĩnh Phúc
  • Nguyễn Xuân Thành Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

DOI:

https://doi.org/10.59775/1859-3968.143

Từ khóa:

Bào chế, các sợi nano celulose vi khuẩn, curcumin, đường uống, liposomes

Tóm tắt

Curcumin (Cur) có nhiều tính chất dược lý quan trọng nhưng Cur bị thải trừ nhanh, ít tan và bị chuyển hóa khi dùng đường uống. Liposomes (Lip) được chỉ ra là giải pháp làm tăng sinh khả dụng đường uống của curcumin. Mục đích của nghiên cứu này là chế tạo hệ liposomes bọc các sợi nano celulose vi khuẩn (NanoBC) dẫn curcumin (NanoBC-Lip-Cur) dùng cho đường uống. Lip-Cur và nanoBC-Lip-Cur được chế tạo bằng phương pháp hydrat hóa. Lip-Cur và nanoBC-Lip-Cur được nghiên cứu về hiệu suất liposomes hoá, hình thái, kích thước hạt trung bình (KTTP), chỉ số phân bố (PDI), điện thế zeta và nghiên cứu độ ổn định trong môi trường mô phỏng đường tiêu hoá. Lip-Cur và nanoBC-Lip-Cur (bọc 0,1% nanoBC) được chế tạo có dạng hình cầu với KTTP nhỏ hơn 300 nm (253,8; 289,2), PDI nhỏ hơn 0,25 (0,22; 0,24) và với hiệu suất liposomes hóa tương ứng khá cao (74,1%; 84,3%); KTPT và PDI có giá trị ít thay đổi trong môi trường mô phỏng đường tiêu hóa. Kết quả cho thấy hệ nanoBC-Lip-Cur được chế tạo thành công nhằm tạo ra một hệ thống vận tải và phân phối curcumin tiềm năng qua đường uống.

Tài liệu tham khảo

Feng T., Wei Y., Lee R. J. & Zhao L. (2017). Liposomal curcumin and its application in cancer. International Journal of Nanomedicine. 12, 6027-6044.

Zhou W., Cheng C., Ma L., Zou L., Liu W., Li R., Cao Y., Liu Y., Ruan R. & Li J. (2021). The formation of chitosan-coated rhamnolipid liposomes containing curcumin: Stability and in vitro digestion. Molecules. 26(3), 560-573.

Cheng C., Peng S., Li Z., Zou L., Liua W. & Liu C. (2017). Improved bioavailability of curcumin in liposomes prepared using a pH-driven, organic solvent-free, easily scalable process. RSC Advances. 7, 25978-25986.

Chen W., Kuo Y., Chen C., Wu H., Chen H. & Fang W. (2022). Improving the stability and bioactivity of curcumin using chitosan-coated liposomes through a combination mode of high-pressure processing. LWT. 168, 113946-113955.

Nguyen T. X., Huang L., Gauthier M., Yang G. & Wang Q. (2016). Recent advances in liposome surface modification for oral drug delivery. Nanomedicine (Lond). 11(9), 1169-1185.

Nguyen T.X., Huang L., Liu L., Abdalla A.M.E., Gauthier M. & Yang G. (2014). Chitosan-coated nano-liposomes for the oral delivery of berberine hydrochloride. Journal of Materials Chemistry B. 2(41), 7149-7159.

Huang L., Chen X., Nguyen Xuan Thanh, Tang H., Zhang L. & Yang G. (2013). Nano-cellulose 3D-networks as controlled-release drug carriers. Journal of Materials Chemistry B (Materials for biology and medicine). 1, 2976-2984.

Nguyễn Xuân Thành, Trần Thị Lan Dung, Phạm Thùy Dung & Nguyễn Hải Đăng (2019). Chế tạo màng bọc thực phẩm đa năng thay thế túi nilon từ vật liệu 3D-nano-cellulose và berberin. Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Chuyên san Khoa học Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Y dược) - Đại học Thái Nguyên. 197(04), 45-51.

Islam M.U., Ullah M.W., Khan S., Shah N. & Park J. K. (2017). Strategies for cost-effective and enhanced production of bacterial cellulose. International Journal of Biological Macromolecules. 102, 1166-1173.

Singhsa P., Narain R. & Manuspiya H. (2018). Bacterial cellulose nanocrystals (BCNC) preparation and characterization from three bacterial cellulose sources and development of functionalized BCNCs as nucleic acid delivery systems. ACS Applied Nano Materials. 1, 209-221.

Padrao J., Goncalves S., Silva J. P., Sencadas V., Lanceros M. S., Pinheiro A. C., Vicente A.A., Rodrigues L.R. & Dourado F. (2016). Bacterial cellulose-lactoferrin as an antimicrobial edible packaging. Food Hydrocolloids. 58, 126-140.

Kuswandi B., Jayus, Larasati T.S., Abdullah A. & Heng L.Y. (2012). Real-time monitoring of shrimp spoilage using on-package sticker sensor based on natural dye of curcumin. Food Analytical Methods. 5(4), 881-889.

Badshah M., Ullah H., Khan S.A., Park J.K. & Khan T. (2017). Preparation, characterization and in-vitro evaluation of bacterial cellulose matrices for oral drug delivery. Cellulose. 24(11), 5041-5052.

Tải xuống

Đã Xuất bản

29-03-2024

Cách trích dẫn

Cao Bá Cường, Bùi Huy Tùng, & Nguyễn Xuân Thành. (2024). NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ LIPOSOMES CHỨA CURCUMIN ĐƯỢC BỌC CÁC SỢI NANO CELLULOSE VI KHUẨN DÙNG LÀM HỆ DẪN THUỐC ĐƯỜNG UỐNG. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Trường Đại học Hùng Vương, 34(1), 78–85. https://doi.org/10.59775/1859-3968.143

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả