GÁN MÃ ĐỊNH DANH DOI CHO CÁC BÀI BÁO

28-04-2023

Tạp chí Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo:

Từ năm 2023 tất cả các bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ sẽ được gán chỉ số DOI (Digital Object Identifier) định danh do Crossref cung cấp