NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP SƠ CHẾ VÀ LÀM KHÔ ĐẾN CHẤT LƯỢNG VÀ KHỐI LƯỢNG DƯỢC LIỆU NÁNG HOA TRẮNG (Crinum asiaticum L.)

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Tố Duyên Trung tâm Nghiên cứu Dược liệu Bắc Trung Bộ, Viện Dược liệu
  • Phạm Thị Lý Trung tâm Nghiên cứu Dược liệu Bắc Trung Bộ, Viện Dược liệu
  • Nguyễn Hữu Trung Trung tâm Nghiên cứu Dược liệu Bắc Trung Bộ, Viện Dược liệu
  • Nguyễn Xuân Sơn Trung tâm Nghiên cứu Dược liệu Bắc Trung Bộ, Viện Dược liệu
  • Phạm Văn Năm Trung tâm Nghiên cứu Dược liệu Bắc Trung Bộ, Viện Dược liệu
  • Đào Văn Châu Trung tâm Nghiên cứu Dược liệu Bắc Trung Bộ, Viện Dược liệu

DOI:

https://doi.org/10.59775/1859-3968.162

Từ khóa:

Náng hoa trắng, Crinum asiaticum L., sơ chế, làm khô

Tóm tắt

Thực hiện 2 thí nghiệm nghiên cứu để xác định ảnh hưởng của các biện pháp sơ chế và làm khô đến chất lượng và khối lượng dược liệu náng hoa trắng Crinum asiaticum L. Thí nghiệm sơ chế được tiến hành với 3 công thức cắt đoạn 5 cm, 10 cm và 15 cm . Thí nghiệm làm khô được thực hiện với 3 công thức là phơi nắng, sấy đối lưu và sấy lạnh ở cùng một mức nhiệt độ 550C. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Dược liệu náng hoa trắng sau khi được sơ chế cắt đoạn 15 cm có thể sấy đối lưu và sấy lạnh ở nhiệt độ 550C cho hàm lượng hoạt chất và chất lượng cảm quan tốt nhất.

Tài liệu tham khảo

Võ Văn Chi (1997). Náng hoa trắng. Từ điển cây thuốc Việt Nam. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

Bộ Y tế (2018). Dược điển Việt Nam V (Tập 2). Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

Viện Dược Liệu (2003). Náng hoa trắng. Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam (Tập 2). Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

Trần Minh Tâm (2004). Bảo quản và chế biến nông sản sau thu hoạch. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.

Tải xuống

Đã Xuất bản

29-03-2024

Cách trích dẫn

Nguyễn Thị Tố Duyên, Phạm Thị Lý, Nguyễn Hữu Trung, Nguyễn Xuân Sơn, Phạm Văn Năm, & Đào Văn Châu. (2024). NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP SƠ CHẾ VÀ LÀM KHÔ ĐẾN CHẤT LƯỢNG VÀ KHỐI LƯỢNG DƯỢC LIỆU NÁNG HOA TRẮNG (Crinum asiaticum L.). Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Trường Đại học Hùng Vương, 34(1), 86–92. https://doi.org/10.59775/1859-3968.162

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả