TÁC ĐỘNG CỦA LIÊN KẾT XUÔI VỚI DOANH NGHIỆP FDI ĐẾN NĂNG SUẤT NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO VIỆT NAM: TIẾP CẬN DỰA TRÊN GÓC ĐỘ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ

Các tác giả

  • Nguyễn Hòa Kim Thái Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Thanh Huyền Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

DOI:

https://doi.org/10.59775/1859-3968.182

Từ khóa:

Chuyển đổi số, doanh nghiệp, công nghiệp chế biến, FDI, năng suất, liên kết xuôi

Tóm tắt

Nghiên cứu dựa trên bộ dữ liệu điều tra doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn 2015 - 2019 với 7,260 doanh nghiệp lĩnh vực chế biến chế tạo và thông qua mô hình hồi quy dữ liệu bảng tác động cố định vững để điều tra tác động của liên kết xuôi với doanh nghiệp FDI đến năng suất lao động ngành công nghệ chế biến, chế tạo Việt Nam dựa trên góc độ đổi mới công nghệ. Kết quả, mua công nghệ từ doanh nghiệp FDI cho thấy tác động tích cực đến năng suất. Từ đó, một số hàm ý chính sách được đề ra nhằm tăng năng suất lao động của ngành.

Tài liệu tham khảo

Tổng cục thống kê (2022). Niên giám thống kê năm 2022, Hà Nội.

Anwar S. & Nguyen L.P. (2014). Is foreign direct investment productive? A case study of the regions of Vietnam. Journal of Business Research. 67(7), 1376-1387.

Hamida L.B. (2013). Are there regional spillovers from FDI in the Swiss manufacturing industry? International Business Review. 22(4), 754-769.

Behera S.R. (2017). Regional foreign direct investment and technology spillover: Evidence across different clusters in India. Economics of Innovation and New Technology. 26(7), 596-620.

Newman C., Rand J., Talbot T. & Tarp F. (2015). Technology transfers, foreign investment and productivity spillovers. European Economic Review. 76, 168-187.

Balasubramanyam V.N., Salisu M. & Sapsford D. (1996). Foreign direct investment and growth in EP and IS countries. Economic Journal. 106(434), 92-105.

Blomstrom M. & Kokko A. (1998). Multinational corporations and spillovers. Journal of Economic Surveys. 12(3), 247–277.

Stokey N.L. (2021). Technology diffusion. Review of Economic Dynamics. 42, 15–36.

Görg H. & Seric A. (2016). Linkages with multinationals and domestic firm performance: The role of assistance for local firms. The European Journal of Development Research. 28, 605-624.

Liu X., Siler P., Wang C. & Wei Y. (2000). Productivity spillovers from foreign direct investment: Evidence from UK industry level panel data. Journal of International Business Studies. 31(3), 407-425.

Borensztein E., De Gregorio J. & Lee J.W. (1998). How does foreign direct investment affect economic growth? Journal of International Economics. 45(1), 115-135.

De Mello Jr L.R. (1997). Foreign direct investment in developing countries and growth: A selective survey. The Journal of Development Studies. 34(1), 1-34.

Masood O., Tvaronavičienė M. & Javaria K. (2019). Impact of oil prices on stock return: evidence from G7 countries. Insights into Regional Development. 1(2), 129-137.

Lê M.H. (2022). Đánh giá tác động lan tỏa của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới năng suất của các doanh nghiệp ngành chế biến chế tạo Việt Nam. Tạp chí Kinh tế và Quản lý. 165, 3-13.

Huynh H.T., Nguyen P.V., Trieu H.D. & Tran K.T. (2021). Productivity spillover from FDI to domestic firms across six regions in Vietnam. Emerging Markets Finance and Trade. 57(1), 59-75.

Jacobs E.J., Zámborský P. & Sbai E. (2017). Mutual productivity spillovers in Slovakia: Absorptive capacity, the technology gap, and nonlinear effects. Eastern European Economics. 55(4), 291-323.

Abdullah M. & Chowdhury M. (2020). Foreign Direct Investment and Total Factor Productivity: Any Nexus? Margin: The Journal of Applied Economic Research. 14(2), 164-190.

Hussain A. (2017). Foreign direct investment (FDI) and its impact on the productivity of domestic firms in Pakistan. Pakistan Business Review. 18(4), 792-812.

Tải xuống

Đã Xuất bản

29-03-2024

Cách trích dẫn

Nguyễn Hòa Kim Thái, & Nguyễn Thanh Huyền. (2024). TÁC ĐỘNG CỦA LIÊN KẾT XUÔI VỚI DOANH NGHIỆP FDI ĐẾN NĂNG SUẤT NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO VIỆT NAM: TIẾP CẬN DỰA TRÊN GÓC ĐỘ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ . Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Trường Đại học Hùng Vương, 34(1), 12–22. https://doi.org/10.59775/1859-3968.182