ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO SINH VIÊN NGÀNH ÂM NHẠC TẠI KHOA NGHỆ THUẬT VÀ THỂ DỤC THỂ THAO, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

Các tác giả

  • Cao Hồng Phương Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ
  • Lê Vinh Hưng Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương

DOI:

https://doi.org/10.59775/1859-3968.189

Từ khóa:

Chương trình giáo dục phổ thông, ngành Sư phạm Âm nhạc, chương trình đào tạo.

Tóm tắt

Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đặt ra yêu cầu về việc đổi mới chương trình đào tạo sư phạm Âm nhạc. Với tư cách là ngành đặc thù, ngành sư phạm Âm nhạc của Trường Đại học Hùng Vương đã có truyền thống và uy tín đào tạo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên, trước yêu cầu từ môi trường nhân lực và đổi mới nội dung, chương trình đào tạo cho sinh viên ngành sư phạm Âm nhạc tại trường Đại học Hùng Vương cần phải có sự điều chỉnh để phù hợp. Bài viết mong muốn đóng góp thêm những nội dung để có thể đổi mới chương trình đào tạo hiện có để phù hợp với xu thế chung.

Tài liệu tham khảo

Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018). Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT.

Vĩnh Hà (2022). Chương trình lớp 10 mới: Thiếu trầm trọng giáo viên môn nghệ thuật. Tạp chí Tuổi trẻ online. Truy cập từ < https://tuoitre.vn/chuong-trinh-lop-10-moi-thieu-tram-trong-giao-vien-mon-nghe-thuat-20220324075759478.htm>.

Ngọc Mai (2022). Không có giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật: Có nên cho học sinh "học gửi”?. Tạp chí Giáo dục. Truy cập từ <https://giaoduc.net.vn/khong-co-giao-vien-am-nhac-my-thuat-co-nen-cho-hoc-sinh-hoc-gui-post227869.gd>.

Tô Công (2022). Phú Thọ thiếu 3.000 giáo viên các cấp học, xử lý thế nào?. Báo Lao động. Truy cập từ < https://laodong.vn/giao-duc/phu-tho-thieu-3000-giao-vien-cac-cap-hoc-xu-ly-the-nao-1087574.ldo>.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (2016). Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ Đại học theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (2023). Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho Trường Đại học Hùng Vương.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (2022). Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Âm nhạc, Hà Nội.

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương (2022). Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Âm nhạc, Hà Nội.

Trần Phúc Ba (2022). Nghiên cứu đổi mới phần kiến thức ngành chương trình đào tạo trình độ đại học ngành giáo dục thể chất Trường Đại học Hùng Vương tỉnh Phú Thọ. Luận án Tiến sĩ Giáo dục học. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh.

Tải xuống

Đã Xuất bản

29-03-2024

Cách trích dẫn

Cao Hồng Phương, & Lê Vinh Hưng. (2024). ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO SINH VIÊN NGÀNH ÂM NHẠC TẠI KHOA NGHỆ THUẬT VÀ THỂ DỤC THỂ THAO, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Trường Đại học Hùng Vương, 34(1), 31–37. https://doi.org/10.59775/1859-3968.189