Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Hùng Vương: Thông báo https://www.jst.hvu.edu.vn/index.php/HVUJST <table> <tbody> <tr> <td> <p style="margin: 35px;"><img src="https://jst.hvu.edu.vn/public/site/images/admin/bia-tap-chi-hv-so-3-24--1.jpg" width="260" height="363" /></p> </td> <td align="justify"> <p>Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Hùng Vương <strong>(ISSN <a href="https://portal.issn.org/resource/ISSN/1859-3968">1859-3968</a>)</strong> được cấp phép hoạt động báo chí in số 406/GP-BTTTT do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 18/8/2015 trên cơ sở nâng cấp ấn phẩm Thông tin Khoa học và Công nghệ được xuất bản từ năm 2005. Tạp chí đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học, các bài tổng quan, thông báo khoa học thuộc các lĩnh vực Khoa học Giáo dục, Khoa học tự nhiên, Khoa học nông lâm ngư, Khoa học xã hội… của các nhà khoa học trong và ngoài nước. Tạp chí xuất bản mỗi quý một số, bằng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Tất cả các bài viết gửi đến Tạp chí đều phải trải qua quá trình biên tập và phản biện kín hai chiều của các chuyên gia và Ban biên tập. Các bài báo được xuất bản đều có thể truy cập miễn phí tại website của Tạp chí với chỉ số DOI (Digital Object Identifier) định danh do Crossref cung cấp.</p> <p>Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Hùng Vương được <a href="http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/quyet-dinh-so-22-qd-hdgsnn-phe-duyet-danh-muc-tap-chi-khoa-hoc-duoc-tinh-diem-nam-2023_729" target="_blank" rel="noopener">Hội đồng Giáo sư Nhà nước </a>tính điểm cho ngành Kinh tế (0,5 điểm); ngành Giáo dục học (0,25 điểm) và ngành Toán học (0,5 điểm); ngành Sinh học (0,25 điểm).</p> </td> </tr> </tbody> </table> vi-VN GÁN MÃ ĐỊNH DANH DOI CHO CÁC BÀI BÁO https://www.jst.hvu.edu.vn/index.php/HVUJST/announcement/view/5 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Hùng Vương 2023-04-28 2023- THƯ MỜI VIẾT BÀI ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - TRƯỜNG ĐH HÙNG VƯƠNG https://www.jst.hvu.edu.vn/index.php/HVUJST/announcement/view/3 <p> Kính gửi: Quý thầy, cô, các nhà khoa học trong và ngoài trường !</p> <p> Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Hùng Vương được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động số 406/GP-BTTTT ngày 18/8/2015, Tạp chí xuất bản định kỳ 03 tháng/số bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trong những năm qua, Tạp chí Khoa học và Công nghệ đã nhận được nhiều bài báo công bố công trình khoa học của các Nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Các bài đăng trên Tạp chí đều được gửi phản biện kín bởi các chuyên gia có uy tín, được biên tập đảm bảo chất lượng và giá trị khoa học, trở thành Tạp chí có uy tín và được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước đưa vào danh mục tính điểm từ năm 2019. </p> <p> Để chuẩn bị xuất bản các số của năm 2023, Tạp chí trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên, học viên cao học, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, các Viện nghiên cứu gửi các công trình khoa học thuộc các lĩnh vực: Giáo dục, Kinh tế, Sinh học, Nông Lâm nghiệp, … đăng trên Tạp chí của Nhà trường.</p> Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Hùng Vương 2023-03-02